In die Zwischenablage kopiert

2015主希望光望年會主持人笑話比賽?您覺得誰說的笑話最好笑呢?(事關重要,一定要投)

  • 1號. 張嘉顯 21%
  • 2號. 李宗憲使徒 25%
  • 3號. 沈子翔 17%
  • 4號. 林子翔 37%