Copied to clipboard

برای ساخت وکتور کدام برنامه مناسب تر و بهتر است؟

  • Corel Draw . کورل دراو 40%
  • Adobe Illustrator . ایلوستریتور 40%
  • Free Hand . فری هند 20%