Copied to clipboard

Which topic do u prefer?

  • 1.以各地動物生態畫組成的世界地圖 47%
  • 2.農耕 5%
  • 3.高山茶 11%
  • 4.高山檳榔樹 5%
  • 5.環評制度缺失 5%
  • 6.蘇花改 5%
  • 7.高山道路必要性 16%
  • 8.食品安全管理機制改善 5%