क्लिपबोर्ड पर नकल

[吃吃喝喝]九月(9/5)初聚會要去哪呢?

  • 1.吃飯聚聚+桌遊 23%
  • 2.吃飯聚聚+解謎遊戲(不知道預約要多久?沒去過OAO) 14%
  • 3.吃飯聚聚+看電影(最近有想看的嗎? 14%
  • 4.吃飯聚聚+看展覽~ 5%
  • 5.吃飯聚聚+逛街走走散步(室內?) 11%
  • 6.吃飯聚聚+溜冰 11%
  • 7.吃飯聚聚+去鬼屋(很涼.... 23%